Nguồn thông tin:

http://vi.aitvn.asia/scholarship-program-2015-2018-on-the-ait-vietnams-25th-anniversary/

https://www.ait.ac.th/admissions/scholarships/ait-vietnams-25th-anniversary-scholarship-program-2015-2018/

*Hạn nộp hồ sơ: 31/3/2018

*Lưu ý 1: vì thời gian không còn nhiều, ứng viên nên vào đường link sau nộp hồ sơ trực tuyến:

https://admission.ait.ac.th/aoas/Applicant/FirstPage.aspx

*Lưu ý 2: Nếu chưa có chứng chỉ tiếng Anh, ứng viên có thể đăng ký thi tiếng Anh trực tuyến của AIT:

http://www.languages.ait.asia/english-entry-test-for-applicants

Chọn: English Entry Test (Online test outside Thailand)

 

Chương trình học bổng nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập AIT tại Việt Nam giành cho các học viên học hệ chính quy tại AIT Bangkok để kỷ niệm sự hợp tác đã giúp AIT thành công tại Việt Nam và ghi nhận sự đóng góp của gần 4.000 cựu sinh viên của AIT tại Việt Nam. 

Chương trình ưu tiên những sinh viên tốt nghiệp ưu tú, có năng khiếu nhất và các sinh viên đến từ các gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn trên khắp Việt Nam.

A. Chương trình học bổng toàn phần giành cho bậc Thạc sĩ và Tiến sĩ 

Điều kiện ứng tuyển:

 • Có quốc tịch Việt Nam.
 • Tốt nghiệp chương trình cử nhân 4 năm (đối với chương trình Thạc sĩ) và chương trình Thạc sĩ 2 năm (hoặc tương đương) cho chương trình Tiến sĩ, tính theo hệ thống điểm của Việt Nam, với GPA trên 7.0 hoặc CGPA trên 3.0 cho chương trình nước ngoài.
 • Tốt nghiệp các trường liên quan từ một viện được công nhận. Thành thạo tiếng Anh
  • (Thi IELTS và điểm tổng thể là 6 hoặc
  • TOEFL trên giấy là 550 hoặc
  • TOEFL trên máy tính là 210 hoặc
  • iTOEFL 76 với điểm viết là 20 hoặc
  • TOIEC 790 hoặc AIT-EET là 6)

(TOEFL/ IELTS phải được công nhận trong hai năm kể từ ngày thi).

 • Có sức khỏe và trí tuệ tốt, không vi phạm pháp luật, đạo đức tốt.
 • Tiểu luận về chủ đề nghiên cứu đề xuất (Dành cho ứng viên nộp đơn ứng cử chương trình học tiến sĩ).
 • Các chuyên gia làm việc tại các bộ ngành hoặc cơ quan chính phủ ở Việt Nam, con cháu của cựu sinh viên AIT tại Việt Nam và các sinh viên có năng khiếu nhưng bị khiếm khuyết sẽ nằm trong diện được ưu tiên.

Hình thức chi trả:

The scholarship covers full tuition and registration fees plus accommodation, and a bursary for living expenses in AIT’s residential campus for the entire 24 months (four semesters) for Master Degree program and 41 months (7 semesters) for Doctoral Degree program. Học bổng bao gồm toàn bộ học phí và lệ phí trước bạ cộng với tiền ăn ở và học bổng cho sinh hoạt phí trong khuôn viên trường AIT trong suốt 24 tháng (bốn học kỳ) đối với chương trình Thạc sĩ và 41 tháng (7 học kỳ) đối với chương trình Tiến sĩ.

B. Chương trình học bổng một phần giành cho bậc Thạc sĩ và Tiến sĩ 

Điều kiện ứng tuyển:

 • Có quốc tịch Việt Nam;
 • Tốt nghiệp chương trình cử nhân 4 năm (đối với chương trình Thạc sĩ) và chương trình Thạc sĩ 2 năm (hoặc tương đương) cho chương trình Tiến sĩ, tính theo hệ thống điểm của Việt Nam, với GPA 6-7 hoặc CGPA 2.75 đến 3.00 ho chương trình nước ngoài;
 • Tốt nghiệp các trường liên quan từ một viện được công nhận;
 • Tiểu luận về chủ đề nghiên cứu đề xuất (Dành cho ứng viên nộp đơn ứng cử chương trình học tiến sĩ);
 • Đáp ứng yêu cầu tối thiểu về tiếng Anh;
 • Có sức khỏe và trí tuệ tốt, không vi phạm pháp luật, đạo đức tốt.

Hình thức chi trả:

Học bổng bao gồm học phí cho 24 tín chỉ và lệ phí trước bạ cho hai học kỳ cuối của chương trình thạc sĩ và 56 tín chỉ cho học phí và lệ phí đăng ký cho bốn học cuối của chương trình tiến sĩ. Các khoản phí còn lại sẽ phải chịu bởi ứng viên và / hoặc các nhà tài trợ khác. Học bổng không bao gồm chi phí ăn ở hoặc chi phí sinh hoạt.

Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 3 năm 2018 cho khóa nhập học vào tháng 8  năm 2018.

 

AIT Vietnam’s 25th Anniversary Scholarship Program for 2015-2018

AIT Vietnam’s 25th Anniversary Scholarship Program (AITCV Silver Anniversary Scholarships) is for full-time studies at AIT Bangkok to celebrate the partnerships which have helped AIT to be successful in Vietnam and acknowledge the contributions of the nearly 4,000 alumni of AIT in Vietnam. The program also identifies the most gifted potential graduate students and those who come from economically disadvantaged families throughout Vietnam.

A. AITCV Silver Anniversary SCHOLARSHIPS for Master and Doctoral Degree Program

Eligibility:

·         Vietnamese nationality.

·         Graduated from a 4-year undergraduate program (for Master Program) and 2-year Master program (or equivalent) for Doctoral Program, following the marking system of Vietnam with GPA above 7.0 or CGPA above 3.0 for overseas program.

·         Graduated in related fields from an accredited institute. High proficiency in English

o    (IELTS writing and overall score of 6 or

o    TOEFL Paper-based 550 or

o    TOEFL Computer-based 210 or

o    iTOEFL 76 with writing score of 20 or

o    TOIEC 790 or AIT-EET 6)

(TOEFL/ IELTS must be recognized for two years from the test date).

·         With satisfactory physical and mental health, and have a record of good conduct.

·         Essay of proposed research topic (For doctoral applicants only).

·         Preference will be given to professionals working in ministries or government agencies in Vietnam, children/ grandchildren of AIT alumni in Vietnam, and gifted and disadvantaged students from Vietnam.

Coverage

The scholarship covers full tuition and registration fees plus accommodation, and a bursary for living expenses in AIT’s residential campus for the entire 24 months (four semesters) for Master Degree program and 41 months (7 semesters) for Doctoral Degree program.

B.  AITCV Silver Anniversary FELLOWSHIPS for Master and Doctoral Degree Program

Eligibility

·         Vietnamese nationality;

·         Graduated from a 4-year undergraduate program (for Master Program) and 2-year Master program (or equivalent) for Doctoral Program, following the marking system of Vietnam with GPA 6-7 or CGPA 2.75 to 3.00 for overseas program;

·         Graduated in related fields from an accredited institute;

·         Essay on proposed research topic (For doctoral applicants only);

·         Satisfies the minimum English Entry requirement;

·         With satisfactory physical and mental health, and have a record of good conduct.

Coverage:

The Fellowships cover full tuition of 24 credits and registration fees for the last two semesters of the Master degree program and 56 credits tuition fees and registration fees for the last four semesters of the doctoral program. The remaining fees are to be borne by the applicant and/or other sponsors. The fellowship does not cover accommodation fees or living expenses.

Application Deadline: 31 March 2018 for the August 2018 intake.Thông báo khác
Thông báo về việc tuyển dụng Viên chức
Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên hạng II, III
Thông báo chiêu sinh lớp kỹ thuật Nha khoa phục hình răng
Thông báo chương trình du học hè 2017 - Cơ hội thực hành tiếng Anh trong môi trường quốc tế